PHÚC CÒN HỌA DIỆT PHÚC HẾT HỌA ĐẾN

PHÚC CÒN HỌA DIỆT
PHÚC HẾT HỌA ĐẾN

Phúc hết không còn, họa đến thăm
Ai cứu mình đây, tai đến nằm
Khổ chồng lên khổ, đời dâu bể
Muốn yên nào được, tận xa xăm
Muốn hết họa tai, nào có dễ
Đèo dốc cheo leo, những khó khăn
Sống buồn sống khổ, sầu với não
Khổ tận cam lại, những tháng năm
****
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s