NỀN TẢNG PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA ĐI VÀO ĐỜI.

NỀN TẢNG
PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA
ĐI VÀO ĐỜI.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đi vào đời đều lấy Nhơn đạo làm nền tảng. Truyền dạy Đức Con Người, Đạo Làm Người, gọi đó là Thầy.
*- Căn bản Tối Cao của Phật Đạo chính là Buông Xả, Buông Bỏ, đi đến thanh tịnh tự nhiên. Thần Lực từ đó sanh ra. Đạt đến cảnh giới Trí Huệ Thần Thông tự tại. Được Nhân Thế ca ngợi tôn phong trở thành Thế Tôn.
*- Căn Bản Tối Cao của Thánh Đạo chính là Hiểu rõ Lương Tâm nắm vững Thiên Ý vũ trụ.
Đi vào Lập Hiến Hiến Pháp.
– Ban Hành Hiến Pháp, thực thi Công Lý Công Bằng, Bình Đẳng, Độc Lập, Tự Do. Hành Pháp.
– Hành Pháp Không Sai Hiến Pháp trở thành Luật Pháp. Luật Pháp bảo vệ Hiến Pháp.
– Tam Quyền Phân Lập ra đời gọi đó là Đạo Pháp Dân Tộc. Trở thành Chuyển Luân Thánh Vương.
– Chuyển Luân Thánh Vương là Vua trên tất cả Vua. Vua của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện, thời hoa ưu đàm xuất hiện.
*- Căn Bản Tối Cao của Tiên Đạo. Là cái Đạo làm chủ Vũ Trụ, nắm rõ các Định Luật Vũ Trụ. Vận dụng các Định Luật Vũ Trụ Tạo ra nền khoa học đủ phần ngành, từ Lý Tính Dịch Lý, đến đa ngành nghề Vật Chất. trở thành nền Văn Minh Thiên Tiên, Địa Tiên. Tiên Đạo
*- Thần Đạo: Chúa Đạo: là cái Đạo Hộ Pháp bảo vệ Công Lý, Công Bằng, Bình Đẳng. Thiên Ý Thiên Luật Vũ Trụ.
Tóm Lại: Trên đây là nói đến căn bản, căn cốt Tối Cao Phật Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Thần Đạo, Chúa Đạo. Để dễ bề nhận ra.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s