CĂN BẢN CĂN CỐT PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

CĂN BẢN CĂN CỐT
PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

1- Hiểu được Chân Tâm Chân Tánh, an trụ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, căn bản căn cốt của Phật. ( Phật Đạo)
2- Hiểu được Lương Tâm, làm chủ Lương Tâm, hành động theo Lương Tâm, căn bản căn cốt của Thánh. ( Thánh Đạo)
3- Hiểu được những Định Luật, làm chủ những Định Luật, vận dụng những Định Luật, căn bản căn cốt của Tiên. ( Tiên Đạo)
4- Hiểu được Chính Nghĩa, bảo vệ Chính Nghĩa, hành sự theo Chính Nghĩa, căn bản căn cốt của Thần, ( Thần Đạo)
5- Lập vị Chính Nghĩa, điều hành Chính Nghĩa, trụ vững Chính Nghĩa, căn bản căn cốt của Vua, Đế. (Chúa Đạo).
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s