BIỂN CẢ ĐẠI DƯƠNG

BIỂN CẢ ĐẠI DƯƠNG

Cội Nguồn biển cả đại dương
Chế độ, đảng phái, giọt sương bên lề
Cuộc đời chẳng khác chú hề
Diễn tuồng được mất trở về khói mây
Đâu như Nguồn Cội đắp xây
Nở cành xanh ngọn sum sê lá cành
Chế độ cũng chỉ một thời
Đâu như Nguồn Cội sáng ngời ức năm
Sống đời mất Gốc tối tăm
Sống đời lìa Cội lênh đênh cuộc đời
Đảng phái chế độ tạm thời
Đâu như Nguồn Cội vĩnh hằng dài lâu
Lên trời về Cội khó chi
Về Nguồn thời được siêu sanh cõi trời
Cội Nguồn rộng lớn vô cùng
Đâu như bè phái bên lề giọt sương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s