TU HÀNH TỐT NHẤT

TU HÀNH TỐT NHẤT

Tu hành tốt nhất, chính là trở về Nguồn Cội. Nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Sống theo Lương Tâm hành sự theo Lương Tâm. Thời Đạo sẽ thành, công danh tỏa sáng, làm tan biến tất cả mọi tai họa, mọi tội lỗi. Đi vào giải thoát rốt ráo. Khi mãn trần liền siêu sanh thiên giới, sống mãi trên thiên đàng cực lạc vĩnh hằng an vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s