ĐẠO ĐÃ THÀNH

ĐẠO ĐÃ THÀNH

Tư tưởng vĩ đại chính là tư tưởng giác ngộ, nhận thức về Nguồn Cội. Hiểu rõ về Nguồn Cội. Từ Nguồn Cội sanh ra tất cả, rồi tất cả trở về Nguồn Cội. Hay nói một cách khác từ Cội Nguồn sanh ra tất cả Đạo, rồi từ tất cả Đạo trở về Cội Nguồn Đại Đạo. Hay còn gọi là nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Sống theo Chân Bổn, tức là sông theo Chân Tâm Chân Tánh, hành động theo Lương Tâm. Cũng có nghĩa là hành động theo Thiên ý. Thời coi như Đạo đã thành.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s