PHẢI LUÔN GIÁC NGỘ

PHẢI LUÔN GIÁC NGỘ

Cõi trần cõi tạm ai ơi
Phải luôn giác ngộ phản hồi quê tiên
Về Nguồn tìm đọc kinh thơ
Hành trang chân lý mang theo về trời
Mạng người như chiếc lá vàng
Một cơn gió thoảng dễ dàng rụng rơi
Cõi trần là cõi trường thi
Cảnh trần bài học phải đâu là nhà
Đậu rớt cũng phải lên đường
Lìa trần theo nghiệp luân hồi tử sanh
Ác thời đọa xuống Âm Ti
Thiện thời Hồn được siêu lên thiên đàng
Bài học, thành nghiệp kết rồi
Do mình tạo lấy hai đàng khổ vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s