TỰ CỨU CHÍNH MÌNH

TỰ CỨU CHÍNH MÌNH

Nô lệ Thần Quyền, nô lệ Kiến Thức, nô lệ Vật Chất, thậm chí nô lệ Ngoại Bang.
Chúng Ta muốn thoát ra, phải có con đường thoát ra tự cứu chính mình.
– Trên thế gian nầy, ngoài con đường trở về Cội Nguồn, con đường đỉnh cao khoa học. Cây cần có Gốc, nước cần có Nguồn. Tiểu Linh Hồn trở về với Đại Linh Hồn. Là lối tu khoa học không xa rời thực tế, lại rất hiệu quả, mỗi bước chân cảm nhận được hiệu quả ngay.
– Trở về Nguồn Cội, nhận Tổ quy Tông. Nhận Bổn quy Chân. Thời vận mạng liền thay đổi, số mạng liền đổi thay. Dần dần thoát khỏi nô lệ Thần Quyền, thoát khỏi nô lệ Kiến Thức, thoát khỏi nô lệ Vật Chất, thoát khỏi nô lệ Ngoại Bang. Đi vào con đường tự cứu chính mình, cứu non sông đất nước mình. Nói chung là giải phóng tất cả nô lệ, đưa cuộc sống đến an vui hạnh phúc, cũng như non sông đất nước lên một tầm cao mới. Thiên Đàng trần thế, an vui cực lạc
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s