SỐNG THIỆN LÀNH

SỐNG THIỆN LÀNH

Quan trọng là sống thiện lành
Đừng quan trọng hóa cái nầy cái kia
Dù cho cuộc sống chẳng dư
Nhưng không vì thế dấy tâm buồn phiền
Cố gắng không ngừng gieo trồng
Truyền kinh tận độ phúc phần về sau
Đến khi phúc đức đã cao
Muốn gì được nấy an vui tột cùng
Quan trọng là sống thiện lành
Không cầu cũng được phước phần tự vô
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s