PHƯỚC BÁO KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

PHƯỚC BÁO
KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Tự về Nguồn, nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Tự đi vào thành tựu vô lượng vô biên, hằng hà sa số phước đức.
Tâm Ý khai thông, biết Tâm tự độ, biết Tánh tự tu. Đi vào Đốn Ngộ, đạt đến cảnh giới cứu cánh an vui tự tại.
Dẫu muôn ngàn ức kiếp cũng không thể nào nói hết phước báo của những con người nầy.
Phải nói là không thể nghĩ bàn thành tựu phước báo của những người tự trở về Nguồn, nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân, sống theo Lương Tâm Thiên Ý, hành theo Thiên Ý.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s