LINH HỒN

LINH HỒN

Linh Hồn khắp cả muôn loài
Vốn từ bản thể Cội Nguồn sanh ra
Linh Hồn vô số hà sa
Chung cùng một Cội Tổ Tiên Cội Nguồn
Linh Hồn khi mới ra đời
Chỉ là Linh Thức lần lần Linh Căn
Tiến hóa vô lượng ức năm
Kết thành Trí Mạng súc sanh ra đời
Đầu thai làm kiếp con người
Hà sa ức kiếp tu hành thành nhân
Trở về Chân Tánh Chân Tâm
Nhận ra Cội Nguồn nơi sanh ra mình
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
Trở về thiên giới cõi trời quê hương
An vui tự tại an vui
Trường sanh bất tử chốn nơi niết bàn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s