LINH HỒN LẠC CỘI LẠC NGUỒN

Linh Hồn lạc Cội lạc Nguồn
Lương Tâm đánh mất trí mù u minh
Còn trong vỏ bọc súc sanh
Khó mong thành tựu đức nhân con người
Mãn trần trở lại thú cầm
Khó mong trở lại làm người khó mong
Vô minh bao phủ Hồn Linh
Lại qua, qua lại, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đời đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s