ĐỆ NHẤT NGU SI

ĐỆ NHẤT NGU SI

Đại ngu si chính là không nhìn nhận Cội Nguồn, mãi sống với kiếp mất Gốc. Mãi sống với kiếp lạc Nguồn, không hiểu gì Định Luật Vũ Trụ. Sống không Gốc chỉ là sống chùm gỡi, sống nương nhờ vào sự sống của kẻ khác. Sống không Nguồn là lối sống cầu cạnh, cầu cạnh Thần Linh, cầu cạnh Quỷ, Ma, ban cho chút phước đức.
– Lối sống mất Gốc bỏ Nguồn lạc Cội, thường hành động trái ngược Lương Tâm, thân, khẩu, ý thường hành theo Tà Kiến.
– Thờ Cội Nguồn, là thờ cái Gốc của chính mình, còn Gốc thời nở cành xanh ngọn. Mà cho là Tà Đạo, không phải là ngu si lắm sao.
– Dân là Nước, nước phải có Nguồn, Dân mới tồn tại, Dân mất Nguồn Dân sẽ đi đến cạn kiệt. Sống cầu sống cạnh, nhờ các thế lực ngoại bang, ban cho chút ít lợi lộc để sống, dẫn đến nô lệ. Không phải là ngu lắm hay sao. – Lối sống bỏ Cội bỏ Nguồn, bỏ Ông bỏ Cha. Bỏ rơi người dựng nước. Là lối sống Bất Trung, Bất Hiếu, Bất Nhân, Bất Nghĩa, lối sống của Tà Ma Ác Quỷ tốt đẹp lắm sao. Tai họa luôn ở sát bên không lo ăn năng sám hối. Mà còn nói thờ Cội Nguồn là Tà Đạo. Không phải là Ngu Si đệ nhất hay sao?
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s