HỮU DUYÊN

HỮU DUYÊN

Hữu duyên gặp được Cội Nguồn
Coi như bước đến cung trời chân mây
Phước trời hưởng mãi từ đây
An vui hạnh phúc không sao nghĩ bàn
Báu châu Thiên Ý Cha Trời
Chỉ cần một chữ lên đời lên hương
Huệ khai trí sáng rõ thông
Bao nhiêu mong ước, ước mong đều thành
Nhờ vô lượng kiếp tu hành
Mắn may về được Cội Nguồn hữu duyên
Từ đây muôn sự bình yên
Mãn trần trở lại quê hương thiên đàng
Quê hương sống mãi vĩnh hằng
An vui tự tại không còn tử sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s