CHẤM DỨT TỐI TĂM

CHẤM DỨT TỐI TĂM

Về Nguồn, để tâm hồn thanh thản
Về Nguồn để làm chủ Chân tâm
Về Nguồn chấm dứt tối tăm
Không còn sa đọa hồn linh, linh hồn
Sống có Gốc, nở nhành xanh ngọn
Sống có Nguồn, đâu cạn phúc lành
Thần, Tiên, Phật, Thánh đắc thành
Chủ nhân vũ trụ không còn tử sanh
Về cội Nguồn, đoàn viên hội tụ
Nhận Tổ Tông, thành tựu Ba La
Huệ Tâm soi sáng hà sa
Kế thừa tất cả chủ nhân đất trời
Sống cuộc sống vĩnh hằng tự tại
Sống trường sanh, vô ngại thậm thâm
Hết rồi chấm dứt tối tăm
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s