TẤM TRÒ HỀ

TẤM TRÒ HỀ

Ngẫm lại bao người, thật đáng ghê
Lìa Nguồn bỏ Cội, tấm trò hề
Khẩu phật tâm xà, cho được việc
Không mù cũng quáng dại ngu mê
Sống bỏ Ông Cha, tuồng mây khói
Thăng trầm được mất, cảnh xun xoe
Mãi gieo lộn giống, tà cho chánh
Quả gặt về sau, sói, cọp, beo
Ác gieo thiện diệt, cho là tốt
Họa tai kéo đến, những thảm thê
Tuồng đời mộng ảo, luôn là thế
Lộng giả thành chơn. Tấm tuồng hề
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s