CẢ MỘT ĐỜI

CẢ MỘT ĐỜI

Cả một đời, truyền kinh chánh giáo
Độ nhân sanh, rõ thấu Chân Tâm
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại quê hương cõi trời
Rõ Lương Tâm, trở thành Chánh Giác
Không lìa Tâm, giải thoát Hồn Linh
Không còn sanh tử, tử sanh
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
Cả một đời, chỉ vì nhân loại
Luôn quên mình, truyền đạt kinh thơ
Thừa hành di chí Trời Cha
Truyền trao Thiên Ý Như Lai Cội Nguồn
Ánh Mặt Trời, khắp cùng soi sáng
Tạo mùa xuân, hạnh phúc an vui
Khắp cùng trái đất năm châu
Thái bình an lạc giàu sang , sang giàu
Đường Nguồn Cội đại đồng rộng lớn
Đưa nhân loài, về đến thiên đàng
Không còn sa đọa ngục hình
Quê trời sống mãi an lành an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s