CHỈ LÀ ƯỚC MƠ

CHỈ LÀ ƯỚC MƠ

Sống mất Gốc
Mà muốn xanh cành tốt lá
Muốn vạn đời không bao giờ có
Chỉ là mong muốn ước mơ
Sống không Nguồn
Mà đòi phúc đầy lộc đến
Khác nào tay bắt gió mãi còn xa
Kiếp con Trời
Kiếp con người cõi thế
Mất Gốc rồi nên thành quỷ thành ma
Mơ với ước
Phải đi vào thực tế
Gốc vững rồi
Tự nhiên Phúc, Lộc nở hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s