CÀNG PHẢI VỀ NGUỒN

CÀNG PHẢI VỀ NGUỒN

Người tu càng phải về Nguồn
Tăng thêm phúc đức phước phần Trời ban
Hành thiện ngày đêm trồng gieo
Càng nhiều phước đức cần kho giữ giùm
Cội Nguồn ví như ngân hàng
Giữ gìn tài lộc bảo tồn dài lâu
Không ai cướp lấy được đâu
Khi cần ta lấy đem ra mà xài
Không ngoan thấu rõ lẽ nầy
Càng tu càng phải về Nguồn vững tu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s