NGẪM LẠI SỰ ĐỜI

NGẪM LẠI SỰ ĐỜI

Ai rồi cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế có chi theo mình
Ai rồi cũng phải lìa trần
Ra đi bỏ lại còn gì trắng tay
Sự đời gẫm lại trong ta
Gieo nhân gặt quả chỉ là thời gian
Bỏ buông tội lỗi ác gian
Chính là lìa bỏ đọa sa luân hồi
Sống đời một kiếp con người
Bóng câu cửa sổ có gì lâu đâu
Giúp người đừng nghĩ đền ơn
Đi vào vô lậu đức cao nghìn trùng
Tu tâm tu tánh tu lòng
Đi vào tối thượng đại thừa chân tu
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại siêu sanh thiên đàng
Sự đời ngẫm lại sự đời
Chỉ có Linh Hồn mới thật của Ta
Ai rồi cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế có chi theo mình
Hành trang Thiên Ý rất cần
Mang theo thọ hưởng phúc phần trời cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s