LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 101 – NGUYỆN GẮNG SỨC

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
101
NGUYỆN GẮNG SỨC

Nguyện gắng sức,
Cả đời còn lại
Truyền kinh luân,
Nguồn Cội cho đời
Cho non
Cho nước thanh bình
Cho người nối lại
Nghĩa tình anh em
Trao nhân loại
Văn kinh Thiên Ý
Giúp cho người
Siêu thoát về trời
Không còn
Sa đọa luân hồi
Trở về thiên giới
An lành an vui
Đừng nhầm lẫn,
Tiền hơn Đạo Đức
Đức càng nhiều,
Phước báo càng cao
Dẫu tiền
Của cải như non
Sống mà ác đức
Trắng tay mấy hồi
Sống cuộc sống,
Vun trồng Thiên Ý
Thời mai sau,
Phú quý vạn đời
Mãn trần
Siêu thoát về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Sống mất Gốc,
Xác xơ cuộc sống
Sống mất Nguồn
Hết phước kiệt khô
Hồn linh
Sa đọa âm u
Vì không có đức
Chuyển xoay luân hồi
Nguyện gắng sức
Công bồi lập đức
Đức càng nhiều
Không sức mà ăn
Hồn linh
Trở lại cõi tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Cả đời
Còn lại quyết lòng
Truyền kinh tận độ
Gieo trồng đức nhân
***
Nguyện gắng sức,
Cả đời còn lại
Truyền kinh luân,
Nguồn Cội cho đời
Cho non
Cho nước thanh bình
Cho người nối lại
Nghĩa tình anh em
Trao nhân loại
Văn kinh Thiên Ý
Giúp cho người
Siêu thoát về trời
Không còn
Sa đọa luân hồi
Trở về thiên giới
An lành an vui
Đừng nhầm lẫn,
Tiền hơn Đạo Đức
Đức càng nhiều,
Phước báo càng cao
Dẫu tiền
Của cải như non
Sống mà ác đức
Trắng tay mấy hồi
Sống cuộc sống,
Vun trồng Thiên Ý
Thời mai sau,
Phú quý vạn đời
Mãn trần
Siêu thoát về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Sống mất Gốc,
Xác xơ cuộc sống
Sống mất Nguồn
Hết phước kiệt khô
Hồn linh
Sa đọa âm u
Vì không có đức
Chuyển xoay luân hồi
Nguyện gắng sức
Công bồi lập đức
Đức càng nhiều
Không sức mà ăn
Hồn linh
Trở lại cõi tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Cả đời
Còn lại quyết lòng
Truyền kinh tận độ
Gieo trồng đức nhân
***
Nguyện gắng sức
Công bồi lập đức
Đức càng nhiều
Không sức mà ăn
Hồn linh
Trở lại cõi tiên
An vui hạnh phúc
Trường sanh vĩnh hằng
Cả đời
Còn lại quyết lòng
Truyền kinh tận độ
Gieo trồng đức nhân
Cả đời
Còn lại quyết lòng
Truyền kinh tận độ
Gieo trồng đức nhân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s