ĐỪNG XA CỘI NGUỒN

ĐỪNG XA CỘI NGUỒN

Một kiếp rời Nguồn, muôn kiếp khổ
Cội mà vứt bỏ, muôn đời sầu
Luật Trời là thế chẳng sai đâu
Khuyên người thức tỉnh, đừng xa Cội
Bình yên vạn sự, thoát bể dâu
Cõi trần cuộc sống, nơi cõi tạm
Cõi tạm, xưa nay chẳng ở lâu
Sống tạm chốn trần, sống có hạng
Dừng chân một lát, tựa bóng câu
Đến đi, đi đến xưa nay thế
Về đến Cội Nguồn, mới ở lâu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s