RÕ THÔNG THIÊN Ý VẬN THẾ TRONG TAY

RÕ THÔNG THIÊN Ý
VẬN THẾ TRONG TAY

Người đời nhờ phúc bình yên
Nước non chia rẽ lấy chi vá lành
Vá bằng chân lý Cội Nguồn
Nối liền Thân, Gốc, xanh cành tốt tươi
Cháu con nghĩ đến Ông Cha
Sum vầy đoàn kết bài ca thanh bình
Cây khô nhờ pháp cam lồ
Hồi sinh trở lại đâm cành nở hoa
Nước khô, Nguồn mất lìa xa
Nguồn còn nước lại đầy ra nước đầy
Lời thơ xin đã tỏ bày
Rõ thông Thiên Ý vận thời trong tay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s