LẤY PHÚC TRỪ HỌA

LẤY PHÚC TRỪ HỌA

Không trồng thời lấy gì ăn
Không tu thời mãi khó khăn cuộc đời
Đôi khi cần lắm phước phần
Giải trừ tai họa yên bình, bình yên
Không lo tích đức tu nhân
Gặp cơn sóng dữ, hết mong, lật thuyền
Không lo nương tựa Cha Trời
Gặp cơn dông tố ngã nhào còn chi
Không đường thời lấy gì đi
Chông gai vạn lối khốn nguy cuộc đời
Hiểu đời phải hiểu cho tường
Lấy phúc trừ họa là điều xưa nay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s