CHÂN TÂM CHÂN TÁNH

CHÂN TÂM CHÂN TÁNH

Không sanh không diệt, vốn xưa nay
Chân tâm chân tánh, vốn vậy mày
Sống vô lượng kiếp, không thay đổi
Trường sanh còn mãi, mấy ai hay
Bổn lai diện mục, xưa nay thế
Lương Tâm tỏa sáng, tội tiêu bay
Vô Tâm vô Ý, không dính mắc
Sanh tử đâu còn, Cội Như Lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s