TRƯỜNG SANH BẤT TỬ

TRƯỜNG SANH BẤT TỬ

Vô lượng kiếp trải qua
Ta vẫn là ta vẫn còn
Cớ chi sợ chết làm gì
Chết là trả xác
Có gì phải lo
Trái đất hủy diệt nhiều lần
Những Hồn ta mãi
Vẫn còn đấy thôi
Quan trọng ác, thiện, mang theo
Ác thời sa đọa, thiện siêu về trời
Linh Hồn còn mãi thường còn
Vì Mê hay Ngộ hai đàng khổ vui
Chỉ cần nhận Tổ quy Tông
Thiên đàng sống mãi an vui vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s