VỐN DO TA

VỐN DO TA

Sanh sanh diệt diệt, vốn do ta
Vọng tâm khởi ý, ấy vậy mà
Tự nhiên tất cả, đều tan biến
Lương Tâm ứng hiện, phước hà sa
Nhất niệm quy nguyên, về Cội Gốc
Thường hành lời dạy, Đức Trời Cha
Nhân tốt quả lành, đều hội tụ
Tử sanh siêu đọa, vốn do ta
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s