QUÊN MÌNH

QUÊN MÌNH

Đã mấy năm rồi, những năm qua
Truyền kinh phổ độ, mãi xông pha
Sống khổ sống nghèo, cơm qua bửa
Vì dân vì nước, vì Ông Cha
Khuyên người, mau trở về Nguồn Cội
Không hận không thù, sống vị tha
Thiên đàng trở lại, miền cực lạc
Tự do tự tại, sống âu ca
Quên mình vì nước danh bia tạc
Gương lành còn mãi, mãi sáng soi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s