VỮNG CỘI VỮNG NGUỒN

VỮNG CỘI VỮNG NGUỒN

Bất kể chúng Ta sanh sống nơi đâu, trong nước ngoài nước. Tu am tu cốc, xuất gia, tại gia. Làm bất cứ ngành gì trên đời, nhất định phải giữ vững Cội Nguồn. Không được mất Gốc. Không được rời Nguồn.
Sống vững Nguồn vững Cội là trong bình yên. Vì chúng Ta luôn có sự che chở hộ độ Tổ Tiên Cội Nguồn Cha Trời Mẹ Trời của chúng Ta. Chưa nói đến Khí Thiên Sông núi, Hồn Thiên Dân Tộc, Anh Linh Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang năm nghìn năm phù trì che chở hộ độ cho chúng ta.
– Sống có Cội có Nguồn thường là sống theo Lương Tâm, sống có trách nhiệm. Trở thành Thiện Nhân trí thức, gắng bó với Đạo Đức nên luôn luôn ở tần số Dương. Ra khỏi tầng số âm, tầng số Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Nên không bao giờ sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Mãn trần liền được siêu sanh thiên giới. Vì vậy chúng Ta nhất định phải giữ vững Cội Nguồn, không được rời bỏ Cội Nguồn, như cái phao không bao giờ chìm xuống nước. Luôn nổi trên mặt nước, Chúng ta qua sông mê đến bờ Chánh Giác một cách dễ dàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s