SỐNG TỰ NHIÊN SỐNG TỊNH

SỐNG TỰ NHIÊN
SỐNG TỊNH

Ta cứ theo cách sống
Sống cách sống tự nhiên
Đói thời ăn, khát thời uống
Gặp thời tiếp, xa thời quên
Vô sự tiểu thành tiên
Với trần tâm vô nhiễm
Đời vẫn mãi bình yên
Sống tịnh
Là sống như hoa sen
Gần bùn mà chẳng
Hôi tanh mùi bùn
Không phải xa lánh cảnh trần
Mà là đối cảnh, không nhiễm
Tâm thường tự nhiên
Như trẻ con thấy đó rồi quên
Không in không nhớ không mang nỗi sầu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s