SỐNG TỰ NHIÊN SỐNG ĐỘNG

SỐNG TỰ NHIÊN
SỐNG ĐỘNG

Sống Động theo lẽ tự nhiên
Là sống theo Thiên Ý
Sống theo Lương Tâm
Sống không hành ác
Sống theo Hiến Pháp Luật Pháp
Luật Tạng Thiên Luật vũ trụ
Những lời chỉ dạy Cha Trời
Trong Văn Hóa Cội Nguồn
Sống theo Đạo Pháp
Sống theo Nhân Luân Hiếu Nghĩa
Sống không bỏ Cội bỏ Nguồn
Sống đúng theo, sự vận hành vũ trụ
Nói chung là sống không trái ngược lại Lương Tâm
Sống đúng theo sự sắp xếp vận hành định luật càn khôn.
Trời chuyển xuân sống theo xuân
Trời chuyển hạ sống theo hạ
Trời chuyển nắng sống theo nắng
Trời chuyển mưa sống theo mưa
Tôn trọng những Quyền Tạo Hóa ban cho
Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm
Sống động không phải xa lánh cảnh trần
Mà là sống cho Đời vì Đời, tốt đời Đẹp Đạo
Sống động là sống như vậy, gieo nhân tốt kết quả phúc lành
Thành lập cõi Thiên Đàng dù ngay ở chốn Trần Gian.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s