LẠC ĐẠO SAI ĐƯỜNG

LẠC ĐẠO SAI ĐƯỜNG

Tìm Chân Tâm Chân Tánh Lương Tâm
Tìm cầu ngoại cảnh, càng tìm càng xa
Tìm mãi, lạc vào ác đạo tà ma
Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm đâu xa mà tìm
Tự Nhiên thanh tịnh chính mình
Quy Tông nhận Tổ vào nhà Như Lai
Mới hay về Cội, quy Bổn Nội Tâm
Không cầu cũng được, không tu cũng thành
Cầu Phật mà cầu bên ngoài
Cầu mãi vạn đời chẳng thấy Phật đâu
Lương Tâm nằm ở trong tâm.
Tìm cầu ngoại cảnh xa xăm mịt mù
Lương Tâm, Tòa Án con người
Cầu Đạo ngoại cảnh, để rồi hành động trái ngược Lương Tâm
Sai đường lạc Đạo tối tăm
Tu hoài tu mãi, cũng chẳng đến đâu Lạc Đường
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s