TAI HẠI BIẾT BAO

TAI HẠI BIẾT BAO

Không nhân không quả trống không
Lấy đâu phước báo an vui cuộc đời
Gieo nhân Thiên Ý gieo trồng
Để rồi gặt hái phúc phần bao la
Chấp không cho đó là cao
Đi vào trống rỗng khó mong đắc thành
Chấp không sao gọi là lành
Mà là tận độ nhân loài mới cao
Thành Phật, thành Thánh, thành Tiên
Thành Thần, thành Chúa nhờ gieo nhân lành
Giác Ngộ mới là rõ đường
Bảo thủ mê chấp tu hành đảo điên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s