NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN HIỂU RÕ

NHỮNG VẤN ĐỀ
CẦN HIỂU RÕ

Những người từ các cõi trời, từ các tầng trời đến cõi trần nầy để mà làm gì ? Nói thời rất nhiều nhưng có ba ý chính
1- Chúng ta đến cõi trần nầy là để tu luyện tiến hóa Linh Hồn, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lên cấp cao hơn.
Có nghĩa là: Từ hàng Thánh, lên hàng Đại Thánh. Đại Thánh lên Thánh Tổ. Bồ Tát lên Phật, Phật lên Phật Tổ. Hàng chúng Tiên, lên hàng Đại Tiên. Thần lên Thánh vân. V..
2- Là tận độ nhân loại về trời, mà cửa trời chính là về Nguồn, đi vào nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. hành Thiện.
3- Là giải thoát Nô Lệ, có ba ý chính.
A, Giải thoát nô lệ ngoại bang. B, Giải thoát nô lệ kiến thức, C, Giải thoát nô lệ Thần Quyền. Rốt ráo đi đến tự do an vui hạnh phúc.
A, Giải thoát nô lệ Ngoại Bang chính là làm theo Thiên Ý. Thiên Ý đặt đâu thời ngồi đó. Đã sanh ra là Dân Tộc Việt Nam, thời phải biết ca ngợi quê hương, bảo vệ đất nước. Tôn Thờ người khai sanh ra đất nước, khai lập lên Dân Tộc Việt Nam. Đi vào đoàn kết Dân Tộc thống nhất ý chí, trăm triệu người như một. Lối sống như thế chính là làm theo Thiên Ý sống đúng Thiên Ý. Thời không đánh ngoại xâm cũng lui, không một thế lực nào xâm lược được.
B, Giải Thoát nô lệ Kiến Thức là hiểu rõ Kiến Thức từ đâu sanh ra, từ Thấy, Nghe, Hay, Biết, Chân Tâm Chân Tánh, không làm chủ được mình đi vào phân biệt sanh ra. Ý Thức, Nhận Thức. Rồi từ Ý Thức, Nhận Thức quy thuận trở về Chân Tâm Chân Tánh gọi là quy Chân, có nghĩa hội nhập Chân Tâm Chân Tánh. Chân Bản Cội Nguồn Tổ Tiên Tạo Hóa. Tức thời Thấy, Nghe, Hay, Biết của Ý Thức Nhận Thức Bọt Nước phá vỡ Vô Minh trở thành Thấy, Nghe, Hay, Biết Chân Tâm Chân Tánh Nước, làm chủ cái Thấy, Nghe, Hay, Biết tự nhiên. không còn nô lệ Kiến Thức nữa.
C, Giải thoát Nô Lệ Thần Quyền. Là hướng dẫn nhân loại sống theo Lương Tâm cũng chính là sống theo Thiên Luật vũ trụ. Tôn trọng những quyền cơ bản mà Tạo Hóa Tổ Tiên Như Lai đã ban cho ai cũng như ai. Không ai khác ai những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Đi vào Công Bằng Bình Đẳng, Độc Lập, Tự Chủ, Tự Do. Thời sự Thấy, Nghe, Hay, Biết của Ý Thức Nhận Thức không còn nô lệ Thần Quyền nữa. Mà chỉ sống theo Thiên Luật Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời mà thôi.
Nói chung những người từ các cõi trời, từ các tầng trời lâm phàm xuống hạ giới nầy, với những mục đích như đã nói trên, mở hội Long Hoa đều là Thiên Sứ Nhà Trời, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Tùy theo công trạng mà có cõi nước trời lớn nhỏ khác nhau.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s