GIÁC NGỘ

GIÁC NGỘ

Khổ đau bức bách tâm cang
Là do hành trái Lương Tâm của mình
Buông là buông bỏ tội tình
Phải đâu buông bỏ căn lành thiện căn
Giác Ngộ là hiểu như trên
Gieo thiện bỏ ác tâm cang an lành
Bỏ buông phiền não đẹp lành
Bỏ buông chân thiện sao thành Như Lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s