XIN TẶNG

XIN TẶNG

Thầy đây xin tặng một chữ thương
Lấy đó đem ra, sử dụng thường
Bình an vạn sự, đầy khắp lối
Thiên đàng trở lại, chốn quê hương
Thầy đây xin tặng, một chữ hòa
Ân cần niềm nở sống vị tha
Khoang dung độ lượng không chấp trước
Thế nhân ai cũng mến ngợi ca
Châu báu là đây, đâu cần kiếm
Thường hằng tu tập phước hà sa
Hưởng mãi muôn đời, không sao hết
Gian đình hạnh phúc, con cháu thăng hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s