THÀNH QUẢ NHANH NHẤT

THÀNH QUẢ NHANH NHẤT

Muốn có nhiều Phúc, Lộc, Thọ, Tiền Tài, Danh Lợi. May Mắn.
Chẳng gì hơn:
Là trở về Cội Nguồn, nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Thời phúc, tài, lộc, thọ, tiền tài, danh lợi, may mắn tự đến, không cần tìm cầu nơi đâu.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s