SAI LẦM LỚN

SAI LẦM LỚN

Đã tu hành, mà không trở về Cội Nguồn thật đáng tiếc cho kiếp tu. Vì tu như thế là tu mất Nguồn Gốc chính bản thân họ. Trên đời nầy không có cái gì là tự nhiên sanh ra vạn vật, mà phát xuất từ Cội Nguồn của nó. Bỏ mất Cội Nguồn vũ trụ thời không bao giờ tìm thấy ngôi nhà chung vũ vụ. Bỏ mất Cội Nguồn Chân Tâm Chân Tánh thời khó mà minh tâm kiến tánh. Bỏ mất Cội Nguồn Lương Tâm thời không bao giờ hiểu được Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ.
– Thiên Luật Vũ Trụ, cũng chính là Tạng Tánh Như Lai. Tạng Tánh Như Lai. Tạng Tánh Như Lai cũng chính là Chủng Tánh Đà Lai Ni Thiên Tánh Vũ Trụ.
Người tu hành mà trở về Cội Nguồn ví như Gấm thêm Hoa thời còn gì hơn nữa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s