CÙNG NHAU TỎA SÁNG

CÙNG NHAU TỎA SÁNG

Cùng nhau trở lại Cội Nguồn
Cùng nhau truyền giáo mở đường độ nhân
Cùng nhau xây dựng nước non
An vui hạnh phúc giàu sang thanh bình
Cội Nguồn cùng đến cùng về
Vào nhà vũ trụ tựa kề Trời Cha
Cùng nhau vào hội Long Hoa
Cùng nhau tóa sáng một nhà Rồng Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s