ĐẠI THIỀN

ĐẠI THIỀN

Ngày ngày an tịnh tự nhiên
Thấy, Nghe, Hay, Biết, chẳng sanh ý nào
Đó là cảnh giới đại thiền
Như Lai quán chiếu khắp cùng hư không
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s