ĐỔ BIỂN KHÔNG CÒN

ĐỔ BIỂN KHÔNG CÒN

Phước hết rồi, vô thường gõ cửa
Vạn công lao, đổ biển không còn
Đến khi lìa bỏ cõi trần
Mới hay tất cả đều là giấc mơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s