TỰ MINH GIEO KHỔ TỰ MÌNH GIẢI KHỔ

TỰ MINH GIEO KHỔ
TỰ MÌNH GIẢI KHỔ

Ác do mình tạo
Thiện do mình làm
Gieo nhân ác phải đành gặt khổ
Ấy luật trời muôn thuở nào sai
Thiện nghiệp do mình gieo ra
Nên thường gặt phước hà sa phúc lành
Họa hay phước tại mình hết thảy
Tự mình gieo nên phải gánh mang
Nhân nào quả nấy xưa nay
Tự mình lựa cho không ai cho mình
***
Khổ thời sám hối quay đầu
Tu nhân tích đức gieo trồng thiện căn
Về Nguồn về Cội tựa nương
Khổ sầu lần hết, họa tiêu chẳng còn
Hiểu được nhân quả rõ ràng
Thiện làm ác bỏ mọi đàng an vui
Chuyển họa thành phúc dễ không
Do mình tất cả, không ai do mình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s