LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 45 – TÌM CỘI NGUỒN XƯA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
45
TÌM CỘI NGUỒN XƯA

Trở về
Tìm Cội Nguồn xưa
Chân Tâm Chân Tánh
Bản nguyên Cội Nguồn
Lương Tâm
Bờ giác Ý Trời
Lìa xa mộng tưởng
Xa rời đảo điên
Biển trần
Tìm bến đậu neo
Sông mê qua khỏi
Thoát siêu lên bờ
Về Nguồn
Là về Thiên Đàng
Cửa trời là cửa
Cội Nguồn Cha Ông
Tìm hình
Bóng Mẹ Chân Tâm
Cùng trong Chân Tánh
Lương Tâm Cha Trời
Con thuyền
Bát nhã quay đầu
Ngược dòng hướng ngoại
Sâu vào nội tâm
Thuyền về
Bến Mẹ Âu Cơ
Lương Tâm luật tạng
Ý Thiên Cha Trời
Thuyền về
Đến Cội đến Nguồn
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
Quê tiên
Hạnh phúc bao nhiêu
Cõi trần khốn khổ
Bấy nhiêu đường trần
Về đâu
Cho bằng về Nguồn
Kế thừa sự nhiệp
Cha Trời tạo ra
Theo ai cho bằng
Theo Ông theo Cha
Tổ Tiên Tạo Hóa
Tạo ra đất trời
Về Nguồn
Chính thị đổi đời
Chân Ông trở lại
Lên ngồi tòa sen
Ngân nga
Tiếng kệ lời kinh
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Quý hơn bạc vàng
Trở về
Tìm Cội tìm Nguồn
Tim trong Chân Tánh
Bến bờ Lương Tâm
***
Về Nguồn
Là về Thiên Đàng
Cửa trời là cửa
Cội Nguồn Cha Ông
Tìm hình
Bóng Mẹ Chân Tâm
Cùng trong Chân Tánh
Lương Tâm Cha Trời
Con thuyền
Bát nhã quay đầu
Ngược dòng hướng ngoại
Sâu vào nội tâm
Thuyền về
Bến Mẹ Âu Cơ
Lương Tâm luật tạng
Ý Thiên Cha Trời
Thuyền về
Đến Cội đến Nguồn
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng trường sanh
Quê tiên
Hạnh phúc bao nhiêu
Cõi trần khốn khổ
Bấy nhiêu đường trần
Về đâu
Cho bằng về Nguồn
Kế thừa sự nhiệp
Cha Trời tạo ra
Theo ai cho bằng
Theo Ông Cha
Tổ Tiên Tạo Hóa
Tạo ra đất trời
Về Nguồn
Chính thị đổi đời
Chân Ông trở lại
Lên ngồi tòa sen
Ngân nga
Tiếng kệ lời kinh
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Quý hơn bạc vàng
Trở về
Tìm Cội tìm Nguồn
Tim trong Chân Tánh
Bến bờ Lương Tâm
***
Ngân nga
Tiếng kệ lời kinh
Văn, Thơ, Triết, Truyện
Quý hơn bạc vàng
Trở về
Tìm Cội tìm Nguồn
Tim trong Chân Tánh
Bến bờ Lương Tâm
Trở về
Tìm Cội tìm Nguồn
Tìm trong Chân Tánh
Bến bờ Lương Tâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s