TRẺ MÃI

TRẺ MÃI

Ngộ Chân Tâm. Tâm trẻ mãi
Ức tỉ năm cuộc đời
Niềm an vui tràn đầy
Hạnh phúc từng phút từng giây
***
Trong vũ trụ bao la
Nơi đâu cũng là nhà
Tùy nhân duyên mà đến
Hết nhân duyên thời đi
Tâm vẫn mãi an nhiên
Ức tỉ năm vẫn thế
Dù là nơi khổ bể
Tâm vẫn không đắm nhiễm
Thấy, nghe, hay, biết mãi tự nhiên
Thiên đàng khắp chỗ
Chỗ nào cũng là cõi Phật cõi Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s