ĐÔI KHI

ĐÔI KHI

Đôi khi cũng phải nhận nhìn
Lạc Nguồn mất Cội khó mà bình an
Bao nhiêu kiếp nạn trần gian
Không người che chở khó mong an lành
Mang nghiệp thời phải trả rồi
Có người che chở, nặng thời nhẹ ra
Không ai hơn được Trời Cha
Cha che Cha chở ta qua nạn lìa
Không ai cho bằng Mẹ Trời
Phù trì hộ độ chuyện gì cũng qua
Luật Trời đã chỉ cho ta
Người mà mất Gốc khó mong đẹp lành
Thân cành mất Gốc lụn tàn
Cành khô ngọn héo phải đành tả tơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s