LẠC HƯỚNG

LẠC HƯỚNG

Muốn trở về thiên đàng cực lạc, mà rời bỏ Cội Nguồn.
Khác gì nhà ở hướng Tây. Mà đi về hướng đông, đi mãi đi mãi cũng không bao giờ đến nhà.
Người tu hành cũng vậy, muốn hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ lương Tâm. Mà rời bỏ Cội Nguồn không nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Vọng cầu bên ngoài, tu mãi tu mãi vô lượng ức kiếp. Cũng không bao giờ tìm thấy Chân Tâm Chân Tánh cũng như làm chủ Lương Tâm. Mãi sống trong cảnh giới sanh tử luân hồi, hết phước tới họa, hết sa đọa địa ngục, lại luân hồi vào súc sanh, ác tâm sanh vào ngạ quỷ.
– Vì vậy cho nên: Về Nguồn nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Hể đi là đến, hể tu là thành, vì đã đi đúng hướng, nhà ở Tây đi về hướng Tây. Không sớm thời chầy cũng hội nhập Chân Tâm Chân Tánh, phản Bổn hoàn nguyên. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. An vui cực lạc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s