PHƯỚC RẤT CAO

PHƯỚC RẤT CAO

Đời người ngắn ngủi, có bao lâu
Sao không tỉnh giấc, để quay đầu
Mau mau trở lại, nơi Nguồn Cội
Thoát khỏi đọa đày, thoát bể dâu
Lìa Cội lìa Nguồn, càng thêm tội
Sa vào địa ngục, khổ biết bao
Hãy sống, sống có Nguồn có Cội
Sống mà như thế, phước rất cao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s