CON LẠY TRỜI CHA

CON LẠY TRỜI CHA

Con quỳ con lạy Trời Cha
Chứng minh con đã ăn năng quay đầu
Thuở xưa tạo nghiệp đã nhiều
Giờ đây hướng thiện hồi đầu quy y
Con về nhận Tổ quy Tông
Cha Trời Địa Mẫu tối cao Cội Nguồn
Không còn lạc lối lầm đường
Có Cha có Mẹ dắt dìu chở che
Và con cảm thấy an vui
Gốc còn thời mãi sanh sôi lá cành
Nguồn còn thời mãi đẹp lành
Gần Cha gần Mẹ, gần là Tổ Tiên
Cầu mong Nhân Loại anh em
Sớm sang bờ giác sớm mau về Nguồn
Trở về thiên giới vĩnh hằng
An vui tự tại cõi trời an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s