TỰ TẠI AN NHIÊN

TỰ TẠI AN NHIÊN

Lắng nghe Tâm Ý Lương Tâm
Nghiệm suy thấu rõ an nhiên tháng ngày
Bổn lai diện mục phản hồi
Mây mù biến mất, mặt trời huệ soi
Chân Tâm chân tánh tịnh yên
Thấy, nghe, hay, biết, nhưng không thấy gì
Mặc cho cuộc thế đổi dời
Mặc cho thế sự vô thường đổi thay
Vô tư thanh tịnh tự nhiên
Không cầu, không kiếm, không duyên cảnh trần
Lương Tâm soi sáng khắp cùng
Minh tâm kiến tánh phản hồi chân như
Đại thiền đại định Như Lai
Đâu còn sanh tử , tử sanh đâu còn
Dù cho đang sống cõi trần
Tam giới ra khỏi vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s