LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 34 – TA VỀ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
34
TA VỀ

Ta về
Nhìn nhận Tổ Tiên
Chữ danh chữ lợi
Chữ phiền buông trôi
Ta về
Nguồn Cội an ngôi
Trút đi cái vỏ
Hư vô sự đời
Ta về
Về với Cha Trời
Vui trong hạnh phúc
Được gần Mẹ Cha
Nghe lời
Trời dạy sớm trưa
Tu tâm dưỡng tánh
Truyền kinh độ đời
Ta luôn
Vững Cội vững Nguồn
Tâm khai huệ mở
Rõ đường tử sanh
Tịnh yên
Lắng đục khơi trong
Dứt đi phiền não
Trong tâm não phiền
Kế thừa
Di chí Vua Hùng
Theo lời Trời dạy
Độ người lập công
Trần gian
Giả tạm thế gian
Có không, không có
Miên man mộng trần
Bể trần
Bể khổ hồng trần
Là nơi cõi tạm
Vô thường chuyển xoay
Trần gian
Ta đến ta đi
Có gì để bận
Có chi buộc ràng
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
***
Trần gian
Giả tạm thế gian
Có không, không có
Miên man mộng trần
Bể trần
Bể khổ hồng trần
Là nơi cõi tạm
Vô thường chuyển xoay
Trần gian
Ta đến ta đi
Có gì để bận
Có chi buộc ràng
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
***
Trần gian
Ta đến ta đi
Có gì để bận
Có chi buộc ràng
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Mãn trần
Trở lại thiên đàng
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s